Bố và mẹ

Bố mẹ và Thuận

Bố và các con

Bố và đại gia đình 1976

Bố và Tô đỏ