Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Đổi owner của các bảng trong SQLServer
Huy Phong12/14/2005

Với câu lệnh này, bạn sẽ có một danh sách tất cả các bảng cần đổi chủ sở hữu về sa 

SELECT 'EXEC(''sp_changeobjectowner @objname = ''''' 
+ ltrim(u.name) + '.' + ltrim(s.name) 
+ '''''' 
+ ', @newowner = dbo'')' 
FROM 
sysobjects s, 
sysusers u 
WHERE 
s.uid = u.uid 
AND u.name <> 'dbo' 
AND xtype in ('V', 'P', 'U') 
AND u.name not like 'INFORMATION%' 
order by 
s.name 

Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
 • Những bài cũ hơn
 • Tìm kiếm với hàm instr trong ASP (12/7/2005)
 • Những bài mới hơn
 • How to Use Windows XP: Setting Up a Network Printer (12/20/2005)
 • Install Network Printer on Windows XP (12/20/2005)
 • Password Generator (1/5/2006)
 • Checking valid email function (1/9/2006)
 • How do I get the IDENTITY / AUTONUMBER (1/14/2006)
 • Sử dụng Subquery trong Store Procedure (1/16/2006)
 • Many-to-many selections query (1/17/2006)
 • Để không mất email trong outlook khi cài đặt lại máy (5/3/2006)
 • How to decrease the Size of the Transaction Log in SQL Server 2000 (6/19/2006)
 • Download Source Code HPBlog (8/6/2006)
 • Tìm kiếm:    Tìm
  Chủ đề khác:
  blog comments powered by Disqus