Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Many-to-many selections query
Huy Phong1/17/2006

Table: candidate_skills
candidate_id (PKey)
skill_id (PKey)

Table: skills
skill_id (PKey)

Table: job_skill_required
job_id(PKey)
skill_id(PKey)

select candidate_id
  from candidate_skills
where skill_id
    in ( select skill_id
           from job_skill_required
          where job_id = 937 )
group
    by candidate_id
having count(*)
     = ( select count(*)
           from job_skill_required
          where job_id = 937 )

Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
 • Những bài cũ hơn
 • Tìm kiếm với hàm instr trong ASP (12/7/2005)
 • Đổi owner của các bảng trong SQLServer (12/14/2005)
 • How to Use Windows XP: Setting Up a Network Printer (12/20/2005)
 • Install Network Printer on Windows XP (12/20/2005)
 • Password Generator (1/5/2006)
 • Checking valid email function (1/9/2006)
 • How do I get the IDENTITY / AUTONUMBER (1/14/2006)
 • Sử dụng Subquery trong Store Procedure (1/16/2006)
 • Những bài mới hơn
 • Để không mất email trong outlook khi cài đặt lại máy (5/3/2006)
 • How to decrease the Size of the Transaction Log in SQL Server 2000 (6/19/2006)
 • Download Source Code HPBlog (8/6/2006)
 • IIS 7 (12/5/2006)
 • Vista (12/6/2006)
 • Tìm kiếm:    Tìm
  Chủ đề khác:
  blog comments powered by Disqus